Neutron a netron partikel subatomik béla dék mallurengang (netral) éréngé mappunanngi massa 940 MeV/c2 ceddek lebih bunek ri proton. Putarak na ½.

Inti atong ri amaégang atong (maneng sanngadi isotop Hidrogen béla kaminang umung, béla taale ri sibua proton) taale ri proton éréngé netron.

pabbedang utama ri netron éngkalinga partikel subatomik laing na, imennang dék mallurengang.